اخبار،علمی،پژوهش

اپی زیاتومی یک برش جراحی درناحیه پرینه بوده که جهت تسهیل عبورجنین ایجاد میشوداین روش هنگامی انجام میشود که پارگی پرینه،واژن یاسرویکس محتمل باشد.

اندیکاسیون:

اپی زیاتومی جهت کوتاه نمودن مرحله دوم لیبر،تسکین فشار وارده برسرجنین،تسهیل زایمان های بریج واستفاده ازفورسپس انجام میشود.

انواع برش اپی زیاتومی:

برش رامیتوان درخط وسط(اپی زیاتومی مدیان)ایجادنمودیاآنراازخط وسط شروع کرد وبه طرف جانبی وپایین ودور ازرکتوم جهت داد(اپی زیاتومی مدیولترال).

                                                             نوع اپی زیاتومی

مشخصات                                    خط وسط         مدیولترال

 ترمیم جراحی                                  آسان             سخت

دردپس ازعمل                                 جزیی              رایج

خون ریزی                                         کم              بیشتر

گسترش پارگی                               شایع            ناشایع

دیس پارونی                                   نادر             گاه گاهی

 

پیش ازانجام اپی زیاتومی ،بی حسی موضعی یامنطقه ای داده می شود.

تعیین زمان اپی زیاتومی:

اگراپی زیاتومی به طور غیرضروری انجام شود،ممکن است خون ریزی ازمحل برش درفاصله زمانی بین انجام اپی زیاتومی وزایمان،قابل توجه باشد.

اگراپی زیاتومی خیلی دیرانجام شود،ازایجادپارگی پیشگیری نخواهدشد.روش رایج آن است که برش زمانی انجام شودکه سرجنین درطول انقباض رحمی به قطر 3تا4 سانتی متر قابل رویت باشد.

پارگی های اپی زیاتومی:

برش های اپی زیاتومی به صورت درجه 1،2،3 و4 تقسیم بندی میشود.

پارگی درجه 1:شامل فورشت،پوست پرینه ومخاط واژن

درجه2:پارگی درجه2:علاوه برپوست ومخاط ها شامل فاشیا وعضله جسم پرینه است دراین درجه از پارگی زخمی مثلثی شکل ونامنظم تشکیل میشود

درجه3:پوست،مخاط وجسم پرینه گسترش یافته واسفنگتر مقعد رانیز دربرمیگیرند.

درجه4:به مخاط رکتوم گسترش یافته ولومن رکتوم رادرمعرض دید قرار می دهد.

تعیین زمان ترمیم اپی زیاتومی:

رایج ترین روش آن است که ترمیم محل اپی زیاتومی راتاپس از زایمان جفت به تعویق بیندازیم .

زایمان زودرس جفت،خونریزی ارمحل لانه گزینی راکاهش می دهد.زیراازایجاد خونریزی پشت جفتی گسترده پیشگیری به عمل آورد.

راه بسیاری برای بستن محل برش اپی زیاتومی وجوددارد ولی برقرای هموستاز وایجاد آناتومی طبیعی بدون به کاربردن بخیه بیش ازحدبرای موفقیت هرروشی ضروری است.معمولا از نخ کرومیک برای ترمیم استفاده میشود.

اقدامات پرستاری برای کاهش درد پس از اپی زیاتومی:

استفاده از کیسه یخ باعث کاهش تورم وناراحتی میشود

استفاده از اسپری های حاوی موادبی حسی موضعی نیز درمواردی کمک کننده است

داروهای ضددرد هم استفاده میشود.

 کمپرس گرم وماساژپرینه موجب نرمی وکشیدگی عضلات پرینه شده وممکن است نیازبه انجام اپی زیاتومی راکاهش دهد.توصیه به فرد حهت انجام ورزش کگل جهت برگشت تون عضلانی تشویق می شود.

 

فورسپس:

فورسپس وسایل فلزی خمیده ای هستندکهتوسط پزشمکان جهت ایجاد کشش برای زایمان سرنوزاد،کمک به چرخش یاهردواستفاده میشود.

اندیکاسیون:

درهرموقعیتی که جنین ومادر راتهدید نموده واحتمال رفع آن بازایمان ازبین برود مورداستفاده قرارمیگیرد.

اندیکاسیون مادری:

بیماری قلبی،آسیب یانارسایی ریوی،عفونت حین زایمان،خستگی بیش ازحد وطولانی شدن مرحله دوم زایمان.

اندیکاسیون جنین:

پرولاپس بندناف،جداشدن پیش ازموعد جفت والگوی ضربان قلب غیراطمینان بخش.

مبانی عمومی استفاده از فورسپس:

تعیین موقعیت:

آگاهی کامل از موقعیت دقیق سرجنین برای کارگذاری صحیح فورسپس ضروری است.

.قتی سردرلگن پایین آمده باشد،تعیین موقعیت سربامعاینه دستی سوچور ساژیتال وفونتانل ها صورت

میگیرد.

بی حسی:

هرچند ثابت گردیده که بلوک پودندال می تواندبرای اعمال فورسپس خروجی کافی باشد ولی بی دردی منطقه ای(اپیدورال یااسپاینال)یابیهوشی عمومی معمولا برای اعمال فورسپس پایین یا میانی ترجیح داده میشود.

منبع:

بهداشت مادران ونوزادان/لیفر

 

+ نوشته شده در  دوازدهم مهر 1389ساعت 8:29  توسط محمد ابراهیمی  |